Tickets available now - Tickets available now - Tickets available now - Tickets available now - Tickets available now - Tickets available now -

Algemene voorwaarden

Wie is wie?

Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door Cromvine VZW.

Cromvine VZW, met maatschappelijke zetel in;
Sint-Niklaasstraat 19

8900 Ieper

Ingeschreven met ondernemingsnummer 0690.809.848
info@highlightfestival.com

De ticketverkoop en de bijhorende ticketsite vallen ook onder de verantwoordelijkheid van Cromvine VZW.
Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten.
Bezoeker; Eenieder die een festivalticket wil reserveren via onze website en/of die reeds een festivalticket op zijn naam heeft staan. Wordt verder ook naar verwezen als koper.

Inleiding

Deze tekst bepaalt ieder gebruik van de website, inclusief de verschillende diensten die via deze website worden aangeboden. Zodra men als gebruiker de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene Voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.

Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze voorwaarden, kunnen wij jou enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken.

Onze Algemene Voorwaarden van het evenement houden steeds een verwijzing naar onze Algemene Verkoopsvoorwaarden in. Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden.

Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaats treden van deze Algemene Voorwaarden. Dit zal slechts het geval zijn indien hierrond wilsovereenstemming bestaat en deze schriftelijk zijn vastgelegd. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken.

Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze verkoopsvoorwaarden zoals hieronder besproken, onze Privacy Policy en Disclaimer.

Heb je een vraag of opmerking? Wij maken tijd voor jou.

Wij vinden jouw mening belangrijk. We proberen onze website en onze aangeboden diensten, zo correct mogelijk te doen verlopen maar zitten niet steeds in de juiste positie om gebreken of andere problemen op te merken. Bijgevolg vragen we jou, als gebruiker, om iedere nuttige opmerking of klacht aan ons door te geven. Dit kan op emailadres info@highlightfestival.com.

Wij doen al het nodige om jouw klacht of opmerking zo snel mogelijk van een gepast antwoord te voorzien.

Festivalticket nodig? Dit zijn onze verkoopsvoorwaarden

Wat biedt Highlight Festival jou aan?

Afhankelijk van wat je nodig hebt als bezoeker, kunnen wij je het volgende aanbieden:

 • FESTIVALTICKET; dit is het ticket dat jou toegang geeft tot het festivalterrein voor de respectievelijke duur van het festival. Dit festivalticket moet je aan de  de ingang van het festivalterrein ruilen voor een festivalbandje. Enkel met dit festivalbandje krijg je toegang tot het festivalterrein.
 • PARKINGTICKET; dit ticket is niet verbonden aan je festivalticket en geeft je toegang tot de parking voor de respectievelijke duur. Een parkingticket kan je aankopen op de parking zelf.

Met jouw festivalticket krijg je toegang tot de gehele programmatie. Onze prijzen zijn deze zoals ze vermeld staan op deze website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief btw).

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze tickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een ticket gekocht, dan verandert er niets voor jou.

Openingsuren en toegang tot het festival en parking

Toegang tot het festival en de parking is voorbehouden aan personen in het bezit van een inkomticket, of aan de personen met de intentie om een ticket aan te schaffen.


Openingsuren festivalweide:

vrijdag 6 september 2024: van 17.00 tot 0.00 uur

Zaterdag 7 september 2024: van 12:00 tot 0.30 uur


Openingsuren parking:

vrijdag 6 september 2024: van 16.00 tot 1.00 uur

Zaterdag 7 september 2024: van 11:00 tot 1.30 uur


Openingsuren bandjes en ticketkassa:

vrijdag 6 september 2024: van 17.00 tot 23.00 uur

Zaterdag 7 september 2024: van 12.00 tot 23.00 uur


Heb ik een herroepingsrecht op mijn tickets?

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra Cromvine VZW de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

Mag ik een gastenticket of gewonnen/gratis ticket doorverkopen?

Als consument beschik je niet over het recht om een gastenticket of gewonnen/gratis ticket door te verkopen, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisatie. De gegevens van élk verkocht ticket dienen daarna altijd, via onze officiële ticketpartner Eventix, op naam van de nieuwe eigenaar .

Wat met onofficiële verkoop?

Omdat wij al in het verleden geconfronteerd werden met de gevolgen van valse tickets en tickets aan woekerprijzen, doen wij grote inspanningen om dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan. De enige manier om een geldig ticket te kopen, is via deze officiële verkoopswebsite of Ticketswap.

De recente wet van 30 juli 2013 helpt ons door onrechtmatige doorverkoop strafrechtelijk te sanctioneren (met boetes tot &eur; 60 000). Het is verboden om jouw festivalticket door te verkopen of aan derden te verschaffen, op welke wijze dan ook en ongeacht of het om een commerciële of een andere redenen gaat. Geen enkele van de aangekochte tickets mogen worden weggegeven via een wedstrijd, promotie of advertentie zonder dat Cromvine VZW hiervoor zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. Om teleurstellingen te vermijden, raden we het gebruik van onofficiële verkoopkanalen dus ten stelligste af. De kans is groot dat is jouw ticket geen toegang tot het festival geeft.

Enkel onze officiële festivalpartners mogen, mits voorafgaande toestemming, wedstrijden organiseren waarbij tickets worden weggeschonken.

Cromvine VZW heeft het recht om festivaltickets te annuleren zodra zij vaststelt dat tickets, ondanks het verbod, te koop worden aangeboden. Door de annulering wordt het ticket onbruikbaar, zelfs voor de initiële koper. De annulering geeft geen recht op enige vorm van terugbetaling. Alle kosten die het gevolg zijn van de annulering zijn voor rekening van de koper.

De wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen heeft een aantal maatregelen ter onze beschikking gesteld om de onrechtmatige doorverkoop te verhinderen. Wij zullen niet aarzelen om deze (wettelijke) opties te ondernemen.

Geef fraudeurs geen kans en help ons dit misbruik uit de wereld te helpen. Ben je op de hoogte van een onofficieel ticketaanbod op internet of elders. Laat het ons weten op info@highlightfestival.com.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd om toegang te krijgen tot Highlight Festival is 16 jaar. Er zal geen uitzondering gemaakt worden op deze regel, ook niet onder begeleiding van een ouder of voogd. Minderjarigen worden aangeraden om zich te laten vergezellen door een ouder, voogd en/of een meerderjarige. Alcoholische drank mag in geen geval verkocht of aangeboden worden aan -16-jarigen.

Gebruik en verkoop van alcoholische dranken

Het is te allen tijde verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. Sterkedrank (zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken) mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen. Van elke persoon die alcohol/sterkedrank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.

Openbare dronkenschap is strafbaar volgens de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap. Dezelfde wet verbiedt onder andere ook het opdienen van ‘dronkenmakende’ dranken aan iemand die kennelijk dronken is, iemand doen drinken tot hij dronken wordt, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen met ziekte, werkonbekwaamheid of de dood tot gevolg, uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden.

Drugpolicy: Zero Tolerance!

Highlight Festival hanteert nultolerantie op het vlak van drugs! Het is verboden drugs te consumeren op het terrein. Elke inbreuk op de wet kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein. Drugshandel is verboden op het festivalterrein en leidt tot verwijdering van het festivalterrein en politie interventie. Er is de mogelijkheid verdovende middelen te deponeren in hiervoor voorziene containers aan de ingang van het festivalterrein.

Netheid en recyclage

Er wordt gevraagd aan de festivalbezoekers om mee te werken aan de netheid van het festivalterrein. In het bijzonder door het gebruiken van de voorzieningen om afval te sorteren en te recycleren op de festivalweide en de parkings.

Op en rond het festivalterrein

Enkel de eerste aanbieder van het originele festival of parkeerticket krijgt toegang tot het festivalterrein of de parking. De houder van een gekopieerd festival en/ of parkeerticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket kan kopiëren.

De artiesten en de organisatoren, en hun agenten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk mogelijk ongeval.

Het is niet toegelaten om gadgets, samples of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang van / in de buurt van / op de festivalweide tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt met de organisatie.

Flyeren op, rond en in de buurt van het festival binnen een straal van 500 meter is verboden bij politieverordening.

Highlight Festival is een festival waar iedereen welkom is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd door de festivalorganisatie.

Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. Highlight Festival behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om Highlight Festival te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

IN=IN/OUT=OUT

Wij hanteren een IN=IN/OUT=OUT principe. Dit wil dus zeggen wanneer je het festivalterrein verlaat, kan je het terrein niet terug op zonder een geldig nieuw toegangsticket. Deze regel is van toepassing per festivaldag. 

Bv. U heeft een Combi Ticket voor vrijdag en zaterdag. Indien u op vrijdag naar buiten gaat kan u Highlight LIVE niet meer betreden. Op zaterdag zal dit wel terug mogelijk zijn.

IN=IN/OUT=OUT

Indien je in het bezit bent van een Combi ticket voor vrijdag en zaterdag bent u verplicht om uw bandje te opnieuw te gebruiken op zaterdag. Neem hiervoor de speciale voorbehouden rij aan de ingang waar er “Combi Ticket” op vermeld staat.

De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van Highlight Festival en de bijhorende parking
 • Alcohol
 • Drugs of andere illegale stimulerende middelen (zero tolerance policy!)
 • Plastic flessen (waterflessen, melkflessen, …)
 • Glazen flessen of elk ander glazen voorwerp
 • Bidons
 • Metalen blik (conserven)
 • Drankkartons (tetra)
 • Blikjes
 • Vaten
 • Waterzakken (type CamelBak)
 • Koelers/frigoboxen
 • Deodorant of parfumverpakkingen groter dan 100ml;
 • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm
 • Scherpe voorwerpen
 • Paraplu’s met puntig uiteinde
 • Barbecues
 • Kampeermateriaal (tent, stoelen, kampeervuur, …)
 • Grote zakken
 • Video- en/of audio-opnamemateriaal (behalve smartphones), luidsprekers, megafoon
 • Selfie-stick
 • Laser pointer
 • Maskers
 • Verfbommen
 • Het verdelen van flyers, brochures
 • Ontvlambare producten of materialen & spuitbussen
 • Pyrotechnische voorwerpen (Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, …)
 • Elk wapen of ander gevaarlijk of scherp voorwerp (stokken, ketting, messen, …)
 • Spandoeken of voorwerpen met discriminerende en/ of provocerende teksten
 • Dieren (m.u.v. blindengeleidehonden)
 • Drones

En alles wat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisatie. Elke verkoopactiviteit die niet door de organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.

Op het terrein van Highlight Festival is het voor iedere bezoeker verboden om:
 • Zones te betreden waartoe het polsbandje geen toegang verschaft (VIP, persruimte, backstage, front of house, podia etc.)
 • Tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken en alle andere constructies op het terrein te beklimmen
 • Toegangen, uitgangen en nooduitgangen te blokkeren
 • Eten, drinken of enig ander product te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie
 • Te gooien of te schieten met voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm
 • Te roken in zones waar dit verboden is
 • In het openbaar te urineren
 • Afscheuren, breken, of eender welke vorm van vernieling van decoraties
 • Diefstal van decoraties of enig ander materiaal van Highlight Festival
 • Vuurtjes te stoken
 • Crowdsurfing
 • Volledige gelaatsbekleding (maskers, morphsuites etc.) te dragen
 • Zich te vermommen met de intentie niet herkend te worden om zo de openbare vrede te verstoren of de veiligheid van bezoekers in gevaar te brengen
 • Het parkeren van een wagen zonder officiële parkeersticker, verleend door de organisatie. De wagen kan worden weggesleept op kosten van de eigenaar
 
Toegangscontrole en veiligheid

Toegangscontrole is conform de hiervoor voorziene wet met als doel het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen het goede verloop van het festivalterrein kan verstoren of anderszins de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen.

Om veiligheidsredenen is het de organisatie toegestaan te fouilleren aan de festivalingang. Elke festivalganger die hier niet mee instemt kan de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.

Wanneer een festivalganger verdacht gedrag opmerkt bij andere festivalgangers, wordt hij/zij verzocht het aanwezige veiligheidspersoneel in te lichten. De organisatie behoudt zich het recht de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen aan festivalgangers waarvan het gedrag de veiligheid van haar/hem of andere festivalgangers in gevaar kan brengen.

Aansprakelijkheid – Afgelasting – Overmacht – Programmawijzigingen

De organisatie is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het toegangsticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de organisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De organisatie is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners.

Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de oporganisatie, inclusief Cromvine VZW en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de organisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de organisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het festival te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.

 
BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL DE TOEGANG GEWEIGERD/ONTZEGD WORDEN ZONDER RESTITUTIE VAN HET ENTREEGELD. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT DE BEZOEKER DIRECT HET FESTIVALTERREIN TE VERLATEN.

Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Cromvine VZW betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Cromvine VZW kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Cromvine VZW. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Cromvine VZW, is de klant aan Cromvine VZW een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 500 EUR, per boekjaar. Dit bedrag is exclusief de gebeurlijk in het kader van een gerechtelijke invordering uitgestelde invorderings-, gerechts- en/of uitvoeringskosten. Uw eigen Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op onze rechtsverhouding. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

Bovendien behoudt Cromvine VZW zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

OVERIGE VRAGEN?

We realiseren ons dat je nu of later misschien meer vragen hebt als de situatie, regels en maatregelen veranderen. We zullen ons uiterste best doen om jou op de hoogte te houden van belangrijk nieuws of eventuele wijzigingen.

Begrijp alsjeblieft dat het even kan duren om jouw vragen te beantwoorden of dat sommige vragen (nog) niet beantwoord kunnen worden.

Wil je een vraag stellen? Doe dit via info@highlightfestival.com